نمادهای جریان، Swimlanes و Artifacts در استاندارد BPMN 2.0

1402/3/30
نمادهای جریان، Swimlanes و Artifacts در استاندارد BPMN 2.0

اشیای اتصال (Connecting Objects):

اشیاء اتصال خطوطی هستند که اشیاء جریان BPMN را به هم متصل می کنند. سه نوع مختلف وجود دارد: sequence flows, message flows, associations

1.    نماد جریان توالی (sequence flows) - اشیاء جریان را به هم متصل می کند.

Sequence Flow

2.    نماد جریان پیام (message flows) - پیام های یک ذی نفع در فرآیند را به ذی نفع در فرآیند دیگر متصل می کند.

Message Flow

3.    نماد انجمن (associations) - روابط بین مصنوعات و اشیاء جریان را نشان می دهد.

Associations

 

نماد خط شنا (Swimlanes):

Swimlanes برای سازماندهی جنبه ها و نقش های یک فرآیند در نمودار BPMN استفاده می شود. Swimlanes به صورت بصری اشیاء را در خطوط گروه بندی می کند و هر جنبه از فرآیند به یک خط جداگانه اضافه می شود. این عناصر را می توان به صورت افقی یا عمودی مرتب کرد. Swimlanes نه تنها فعالیت ها را در دسته های جداگانه سازماندهی می کند، بلکه می تواند تاخیرها، ناکارآمدی ها وافراد مسئول هر مرحله در یک فرآیند را نشان دهد.

Swimlanes به دو بخش pool وlane تقسیم می شود. برای نشان دادن کلی فرآیند و ذینفعان خارجی از pool و برای نشان دادن نقش های درگیر در یک فرآیند از lane استفاده می شود.

Swimlanes

 

مصنوعات (Artifacts):

مصنوعات اطلاعات اضافی مربوط به مدل را جهت فهم بیش تر مدل نشان می دهند. سه نوع مصنوع عبارتند از annotations, groups, data objects که می توانند در نمودار BPMN استفاده شوند. هر سه برای تقویت و توصیف یک فرآیند BPMN استفاده می شوند.

1.    حاشیه نویسی (annotations) به مدل ساز اجازه می دهد تا قسمت های جریان اضافی مدل یا نماد را توصیف کند.

2.    گروه ها (groups) وظایف یا فرآیندهایی را سازماندهی می کنند که در فرآیند کلی اهمیت دارند.

3.    اشیاء داده (data objects) نشان دهنده داده هایی هستند که در فرآیند قرار می گیرند، داده های حاصل از فرآیند، داده هایی که باید جمع آوری شوند یا داده هایی که باید ذخیره شوند.

Group

4.    نماد ورودی داده (Data input) - الزامات داده ای را نشان می دهد که وظایف در فرآیند کسب و کار به آن بستگی دارد.

Data Input

5.    نماد خروجی داده (Data output) - اطلاعات تولید شده در نتیجه یک فرآیند تجاری را نشان می دهد.

Data Output

6.    نماد جمع آوری داده ها (Data collection) - اطلاعات جمع آوری شده در یک فرآیند تجاری را نشان می دهد.

 Data Collection

7.    نماد ذخیره سازی داده (Data storage) - نشان دهنده توانایی ذخیره یا دسترسی به داده هایی است که با یک فرآیند تجاری مرتبط هستند.

Data Collection

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی تا به این لحظه در این صفحه ثبت نشده است

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
تماس فوری
تماس فوری