پایگاه دانش مدیریت فرآیند پارس

ارایه محتوای علمی و پژوهشی در حوزه های مرتبط با مدیریت فرآیندهای کسب و کار

اتوماسیون فرآیند کسب و کار (BPA) چیست؟

1402/9/22
اتوماسیون فرآیند کسب و کار (BPA) چیست؟

اتوماسیون فرآیند کسب و کار (BPA) به مفهوم استفاده از تکنولوژی و نرم‌افزارهای خاص برای بهینه‌سازی، اتوماسیون، و مدیریت فرآیندهای کسب و کار در یک سازمان اطلاق می‌شود. هدف اصلی BPA بهبود کارایی عملیات، کاهش خطاها، افزایش تسریع در انجام وظایف، و بهبود کیفیت خدمات است.

چگونه از ترسیم فرآیند در مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM) استفاده می شود؟

1402/8/6
چگونه از ترسیم فرآیند در مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM) استفاده می شود؟

ترسیم فرآیند یک جزء مهم در مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) است و به تعیین، توصیف و بهینه ‌سازی فرآیندهای سازمانی کمک می‌کند. این فرآیند تصویرسازی یا ترسیم نقشه‌های فرآیند نیز نامیده می‌شود و در تعدادی مرحله انجام می‌شود...

نمادهای جریان، Swimlanes و Artifacts در استاندارد BPMN 2.0

1402/3/30
نمادهای جریان، Swimlanes و Artifacts در استاندارد BPMN 2.0

در این مقاله به شرح و بررسی نمادهای فرعی استاندارد BPMN 2.0 همچون نماد جریان، خط شنا (Swimlanes) و مصنوعات (Artifacts) می پردازیم ...

معرفی gateway ها در مدل سازی فرآیندها با استاندارد BPMN2.0

1402/3/27
معرفی gateway ها در مدل سازی فرآیندها با استاندارد BPMN2.0

در مدلسازی فرآیندها تحت استاندارد BPMN 2.0، نمادهای دروازه ای (Gateway) جریان ها را جدا کرده و دوباره ترکیب می کنند. به عبارتی ما در زمان نیاز به انشعابات در فرآیند، از gateway ها استفاده می کنیم.

در این مقاله به معرفی انواع مختلف Gateway ها در مدل سسازی فرآیندها می پردازیم.

معرفی وظایف (tasks) در مدل سازی فرآیندها با استاندارد BPMN2.0

1402/3/20
معرفی وظایف (tasks) در مدل سازی فرآیندها با استاندارد BPMN2.0

فعالیت ها در مدل سازی فرآیندها تحت استاندارد BPMN2.0 نوع کار انجام شده در یک نمونه فرآیند خاص را توصیف می کنند. یک وظیفه (task)، ابتدایی ترین سطح یک فعالیت است که نمی توان آن را بیشتر تجزیه کرد.

وظیفه انواع مختلفی دارد که در این مطلب به توضیح آن ها می پردازیم.

معرفی رویدادها (events) در مدل سازی فرآیندها با استاندارد BPMN2.0

1402/3/16
معرفی رویدادها (events) در مدل سازی فرآیندها با استاندارد BPMN2.0

نمادهای نمودار BPMN به چهار گروه اصلی flow objects, connecting objects, swimlanes، artifacts دسته بندی می شوند.

عناصر جریان (Flow objects) گروهی از نمادهای BPMN هستند که از رویدادها (events)، وظایف (tasks) و دروازه ها (gateways) تشکیل می شوند. در این مقاله قصد بررسی و شرح رویدادها (events) را در مدل سازی فرآیندهای کسب و کار داریم.

دسته بندی نماد‌ها در مدل‌ سازی فرآیند کسب‌ و کار با استاندارد BPMN 2.0

1402/3/6
دسته بندی نماد‌ها در مدل‌ سازی فرآیند کسب‌ و کار با استاندارد BPMN 2.0

نماد‌گذاری مدل‌ سازی فرآیند کسب‌ و کار (BPMN 2.0) یک روش نمودار جریان است که مراحل یک فرآیند کسب و کار برنامه‌ ریزی‌ شده را از ابتدا تا انتهای آن مدل‌ سازی می‌ کند. یک کلید برای مدیریت فرآیند کسب و کار به صورت بصری، دنباله ای دقیق از فعالیت های کسب و کار و جریان های اطلاعاتی مورد نیاز برای تکمیل یک فرآیند را به تصویر می کشد.

استاندارد BPMN 2.0 چهار نوع عنصر را برای نمودارهای فرآیند کسب و کار به تصویر می کشد ...

رویکرد مبتنی بر مدل مرجع در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

1402/3/2
رویکرد مبتنی بر مدل مرجع در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

در رویکردﻫای مبتنی بر مدﻝ مرجع، یک معماری ﻓرﺁیند کسب وکار موجود (مدﻝ مرجع) برای طراحی یک معماری ﻓرﺁیند کسب و کار ﺟدید مجدداً استفاده می شود.

ممکن است ﺧﻮد مدﻝ مرجع با استفاده از یکی از این رویکردﻫا ﺗﻮسعه یابد. درواقع در این مستند ﺛابت شدﻩ است که اکثر رویکردﻫای مبتنی بر مـدﻝ مرجع از نظر ﻋﻤلکردی سازمان یاﻓﺘه اند ...

رویکرد تابع گرا در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

1402/2/30
رویکرد تابع گرا در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

در این مقاله قصد بررسی و شرح رویکرد تابع گرا را از میان رویکردهای معماری فرآیند کسب و کار داریم.

در رویکرد تابع گرا، سلسله مراﺗبی از ﺗﻮابع طراحی شدﻩ است که نشان دﻫندﻩ ﺗﺠزیه ﺗﻮابع کسب و کار به ﺗﻮابع کسب و کار ﺟزئی ﺗر و اطﻼﻋاﺕ بیش تر است ...

رویکرد شی گرا در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

1402/2/26
رویکرد شی گرا در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

مفهوﻡ معماری ﻓرﺁیند کسب و کار ﻋبارت است از: مـرور کلـی سازمان یافته ﻓرﺁیندﻫایی که در باﻓت سازمانی وﺟﻮد دارد. درﺣالی که معماری ﻓرﺁیند کسب و کار بـرای کمک به مدﻝ سازان ﺟهت دستیابی به مجموعه های یکپارچه از مدﻝﻫای ﻓرﺁینـد بـه کـار ﮔرﻓﺘـه می شود، این مسئله ﻫﻤﭽنان وﺟﻮد دارد که ﭼﮕﻮنه در ﻫر شرایط ﺧاﺹ ﭼنین معماری باید ایجاد شود.

در این مقاله قصد بررسی و شرح رویکرد شی گرا را از میان رویکردهای معماری فرآیند کسب و کار داریم.

رویکرد عمل گرا در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

1402/2/23
رویکرد عمل گرا در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

معماری ﻓرﺁیند کسب و کار، به عنوان یک نمای کلی از مجموعه هایی از ﻓرﺁیندﻫای کسب و کار تعریف می شود که روابط متقابل ﺁنﻫا را نشان می دﻫد و ممکن است با دستوراﻟﻌﻤﻞﻫایی برای تعیین روابط مختلف بین ﻓرﺁیندﻫای کسب و کار ﺗﻮسعه یابد.
بر این اساس رویکردهای معماری فرآیند های کسب و کار در 5 طبقه تقسیم می شوند.
در این مطلب به شرح و معرفی رویکرد عمل محور خواهیم پرداخت ...

رویکرد هدف گرا در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

1402/2/19
رویکرد هدف گرا در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

معماری ﻓرﺁیند کسب و کار، به عنوان یک نمای کلی از مجموعه هایی از ﻓرﺁیندﻫای کسب و کار تعریف می شود که روابط متقابل ﺁنﻫا را نشان می دﻫد و ممکن است با دستوراﻟﻌﻤﻞﻫایی بـــرای تعیین روابط مختلف بین ﻓرﺁیندﻫای کسب و کار ﺗﻮسعه یابد. داشتن معماری ﻓرﺁیند کسب و کار مناسب، راهنمایی برای مدﻝسازی واقعی ﻓرﺁیندﻫای کسب و کار را ﻓراﻫم می کند.

بر این اساس رویکردهای معماری فرآیند های کسب و کار در 5 طبقه تقسیم می شوند ...

نحوه اجرا AS IS، TO BE و TO DO در نقشه برداری فرآیند

1401/1/20
نحوه اجرا AS IS، TO BE و TO DO در نقشه برداری فرآیند

نقشه برداری فرآیندها یکی از مراحل بسیار مهم در مدیریت کسب و کار است، اگر می خواهید کارآمد باشید و مزیت های رقابتی داشته باشید باید این مرحله را جدی بگیرید.در ادامه این مقاله توضیح خواهیم داد که نگاشت فرآیند چیست، اهمیت آن برای مدیریت فرآیندهای کسب و کار تا چه حد است و چگونه آن را انجام خواهیم داد؟ همچنین بررسی می کنیم که مفاهیم AS IS، TO BE و TO DO  چه هستند؟

تجزیه و تحلیل فرآیند کسب و کار را با تجزیه و تحلیل تجاری اشتباه نگیرید

1401/1/8
تجزیه و تحلیل فرآیند کسب و کار را با تجزیه و تحلیل تجاری اشتباه نگیرید

تجزیه و تحلیل فرآیند کسب و کار (BPA) یک روش برای درک سلامت عملیات های مختلف در یک کسب و کار برای بهبود کارایی فرآیند است. روشی تخصصی در زمینه وسیع‌تر مدیریت فرآیند کسب‌وکار برای تجزیه و تحلیل این که آیا فرآیندهای فعلی به اهداف خود می‌رسند یا خیر است.استفاده از تجزیه و تحلیل فرآیند کسب و کار به شما کمک می کند تا عناصر مضر در یک عملیات را بیابید و چگونگی غلبه بر موانع را شناسایی کنید. بدون تجزیه و تحلیل مناسب، تیم های شما زمان و تلاش زیادی را برای حل مشکلات یا جابجایی از یک نرم افزار به نرم افزار دیگر تلف می کنند.

هدف تجزیه و تحلیل فرآیند چیست؟

1400/12/24
هدف تجزیه و تحلیل فرآیند چیست؟

باید دائماً بهبود یابند تا ارزش بیش تری برای شرکت ها و مشتریان ایجاد کنند. در میان مراحلBPM، تجزیه و تحلیل فرآیند کسب و کار یکی از مراحل پر اهمیت به شمار می رود. این ابزار بیش از تجسم فرآیندها، به شما امکان می دهد وضعیت فعلی یک فرآیند ("همان طور که هست") را درک کنید و بفهمید که آیا واقعاً به اهداف استراتژیک تعیین شده دست می یابید یا نه.

جداسازی مدلسازی تصمیم از BPMN

1400/12/9
جداسازی مدلسازی تصمیم از BPMN

همکاری بین مدل‌های تصمیم‌گیری و فرآیند بر تصمیم‌ها و نتایج فرآیند تأثیر می‌گذارد. مدل تصمیم‌گیری و نمادگذاری (DMN) برای تکمیل مدل فرآیند کسب‌وکار و نمادگذاری (BPMN) و نگرانی‌های خاص در مورد اجرای تصمیم‌های مرتبط با مدل‌های فرآیندی مختلف طراحی شده است. برخی از مدل های فرآیند شامل تصمیمات رمزگذاری شده در سرتاسر ساختار جریان و عناصر جریان داده است. در این مقاله، جداسازی مدل‌سازی تصمیم‌گیری از BPMN و این که یک مدل تصمیم‌گیری باید مؤلفه‌های تصمیم‌گیری را دربرگیرد، بررسی می‌کنیم. در نهایت، به نحوه ایفای نقش آن در شبکه های مشارکتی خواهیم پرداخت.

چرا سازمان ها از بینش ضعیف درباره فرآیندها رنج می برند؟

1400/12/3
چرا سازمان ها از بینش ضعیف درباره  فرآیندها رنج می برند؟

اتوماسیون فرآیند دیجیتال (DPA) جزء کلیدی یک تحول دیجیتال موفق است. سازمان‌ها در تمام صنایع به شدت به این فناوری متکی هستند - در واقع، تحلیل گران تخمین می‌زنند که سازمان‌ها سالانه 12.7 میلیارد دلار برای ابتکارات اتوماسیون خرج می‌کنند. اما برای بسیاری از کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاری یک عنصر کلیدی گم شده برای موفقیت به شمار می رود.

آزمون و خطا جایگزینی برای شبیه سازی فرآیند کسب و کار نیست

1400/11/24
آزمون و خطا جایگزینی برای شبیه سازی فرآیند کسب و کار نیست

در سیستم فعلی شما اگر بخواهید تغییری ایجاد کنید، باید در محیط زنده انجام شود. تغییراتی که شما می‌خواهید ایجاد کنید ممکن است دستورات فعلی را به هم بزند و مدیریت شما آزمایش‌های شما را بدون شواهد واضح تأیید نکند.

چه کاری می توانید انجام دهید؟ پاسخ شبیه سازی فرآیند کسب و کار است.

6 اشتباه در مدل سازی فرآیند و راه های جلوگیری از آن ها

1400/11/20
6 اشتباه در مدل سازی فرآیند و راه های جلوگیری از آن ها

نمونه های زیادی از مدل های فرآیند کسب و کار ایده آل وجود دارد.آن ها را می توان در کتاب های درسی، آنلاین، آموزش ها و نمایش محصولات مشاهده کرد. اما در دنیای واقعی ...  کارایی بسیاری از مدل های فرآیند کسب و کار از انتظارات کمتر است.

5 نکته برای تسلط بر هنر مدل سازی فرآیندهای کسب و کار

1400/10/29
5 نکته برای تسلط بر هنر مدل سازی فرآیندهای کسب و کار

حتی اگر مدلسازی فرآیندهای کسب و کار یک راه بسیار موثر برای پیگیری عملکرد داخلی سازمان های تجاری باشد، اما بسیاری از مدل سازان مبتدی تمایل دارند که آن ها را به اشتباه طراحی کرده و مرتکب اشتباهاتی شوند که از پتانسیل آن ها می کاهد. موارد زیر نکات و پیشنهاداتی است که هنگام طراحی مدل فرآیند کسب و کار خود باید در نظر داشته باشید.

5 اشتباه تراژیک در نقشه برداری فرآیند و نحوه جلوگیری از آن ها

1400/10/26
5 اشتباه تراژیک در نقشه برداری فرآیند و نحوه جلوگیری از آن ها

برای درک آنچه که ممکن است با نقشه های فرآیند اشتباه شود، ابتدا باید بدانید که چرا نقشه های فرآیند مفید هستند.یک نقشه فرآیند برای نشان دادن نحوه انجام یک کار خاص ایجاد می شود. نقشه فرآیند مانند یک چک لیست است، مگر این که اجازه دهد برخی از حوادث احتمالی رخ دهد.

به عنوان مثال، یک کارمند ممکن است به مرحله 3 برسد و بسته به نتیجه آن مرحله، ممکن است بین مراحل 4a یا 4b یکی را انتخاب کند. این یکی از مزایای اصلی چیدمان سیستم ها به این روش است.

اکنون که می دانید چرا نقشه های فرآیند برای سازمان شما بسیار ارزشمند هستند، آماده باشید تا اشتباهات رایج نقشه برداری فرآیند که افراد هنگام ایجاد نقشه ها انجام می دهند، تحقیق کنیم.

مدل سازی داده چیست؟

1400/10/24
مدل سازی داده چیست؟

مدل سازی داده ها فرآیند تدوین داده ها در قالب استاندارد در یک سیستم اطلاعاتی است. این روش به تجزیه و تحلیل سریع داده ها کمک می کند که به برآوردن نیازهای تجاری کمک می کند. فرآیند مدل سازی داده ها به مدل سازان داده ای نیاز دارد که به درستی با ذینفعان و کاربران آینده فناوری اطلاعات کار کنند. مدل سازی داده ها با توسعه مدلی از داده ها که زیرساخت سیستم اطلاعات تجاری را پشتیبانی می کند، پشتیبانی می شود.

مدلهای داده در DBMS

1400/10/22
مدلهای داده در DBMS

مدل های پایگاه داده در سیستم مدیریت پایگاه داده، منطق ساختار یک سیستم پایگاه داده را توضیح می دهد. این مدل معمولاً باید شامل همه جداولی باشد که در مدل ER به عنوان موجودیت نشان داده شده اند. روابط بین جداول و اشیاء و الزامات ارائه شده توسط پروژه به منظور تعیین نحوه ذخیره و دسترسی به داده ها است. سیستم پایگاه داده هدف باید با توجه به قوانین و مفاهیم مدل داده، داده شده که معمار پایگاه داده ترجیح می دهد پیاده سازی شود، طراحی شود.

3 دلیل برای استفاده از BPMN به عنوان استاندارد در اتوماسیون

1400/9/29
3 دلیل برای استفاده از BPMN به عنوان استاندارد در اتوماسیون

اتوماسیون در حال حاضر پایه اصلی نحوه عملکرد سازمان ها است. در حقیقت 90 درصد از مشاغل از این فناوری برای انجام فرآیندهای کسب و کار خود استفاده می کنند. برای طراحی این جریان های موثر به گونه ای که همه بتوانند آن را درک کنند، تیم های موفق از ابزاری به نام مدل و نماد فرآیند کسب و کار (BPMN) استفاده می کنند.

تکنیک های داده کاوی

1400/8/22
تکنیک های داده کاوی

در این مبحث ما با تکنیک های داده کاوی آشنا می شویم. با پیشرفت فناوری اطلاعات، تعداد زیادی پایگاه داده در زمینه های مختلف ایجاد شده است. در نتیجه، نیاز به ذخیره و تغییر در داده های مهم، که بعداً می توان از آن ها برای تصمیم گیری و بهبود فعالیت های کسب و کار استفاده کرد، وجود دارد.

تماس فوری
تماس فوری