رویکرد عمل گرا در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

1402/2/23
رویکرد عمل گرا در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

مفهوﻡ معماری ﻓرﺁیند کسب و کار ﻋبارت است از: مـرور کلـی سازمان یافته ﻓرﺁیندﻫایی که در باﻓت سازمانی وﺟﻮد دارد. درﺣالی که معماری ﻓرﺁیند کسب و کار بـرای کمک به مدﻝ سازان ﺟهت دستیابی به مجموعه های یکپارچه از مدﻝﻫای ﻓرﺁینـد بـه کـار ﮔرﻓﺘـه می شود، این مسئله ﻫﻤﭽنان وﺟﻮد دارد که ﭼﮕﻮنه در ﻫر شرایط ﺧاﺹ ﭼنین معماری باید ایجاد شود. معماری ﻓرﺁیند کسب و کار، به عنوان یک نمای کلی از مجموعه هایی از ﻓرﺁیندﻫای کسب و کار تعریف می شود که روابط متقابل ﺁنﻫا را نشان می دﻫد و ممکن است با دستوراﻟﻌﻤﻞﻫایی بـــرای تعیین روابط مختلف بین ﻓرﺁیندﻫای کسب و کار ﺗﻮسعه یابد. داشتن معماری ﻓرﺁیند کسب و کار مناسب، راهنمایی برای مدﻝسازی واقعی ﻓرﺁیندﻫای کسب و کار را ﻓراﻫم می کند. بر این اساس رویکردهای معماری فرآیند های کسب و کار در 5 طبقه تقسیم می شوند:
1. ﻫدف محور
2. ﻋﻤﻞ محور
3. شی محور
4. مبتنی بر مدل مرجع
5. ﺗابع محور

رویکرد هدف محور در مقاله ای در این لینک مورد شرح و بررسی قرار گرفته است.

اکنون در این مطلب به شرح و معرفی رویکرد عمل گرا خواهیم پرداخت.

در رویکردﻫای ﻋﻤﻞ محور ابتدا یک ساﺧﺘار ﻋﻤﻞ طراحی می شود. ساﺧﺘار ﻋﻤﻞ شامل اﻗداماﺕ کسب وکـار و روابط ﺁنﻫا می شود. یک ﻋﻤﻞ یا اﻗداﻡ کسب وکار نوعی ﺣلقه ﻓﻌاﻟیت است که در ﺁن کارپرداز برخی کارﻫا را برای مشتری داﺧلی یا خارجی انجام می دهد؛ بنابراین بنا به تعریف موجود، بسیار شبیه به ﻓرﺁیند کسب و کار است. ﺗﻔاوﺕ اﺻلی بین یک ﻓرﺁیند کسب وکار و اﻗداﻡ کسب وکار در این است که ﺗﺌﻮری اﻗداﻡ کسب وکـار ﻓرﺽ میکند که ﻫر اﻗداﻡ و ﻋﻤﻞ انسان و در نتیجه ﻫر اﻗداﻡ و ﻋﻤﻞ کسب وکـار از اﻟﮕﻮﻫـا و ﻓازﻫـای استاندارد ﺧاصی پیروی میکند. این امر، ﺗﺌﻮری اﻗداﻡ و ﻋﻤﻞ کسب و کار را به خصوص برای شناسایی ﻓرﺁیندﻫا، تعیین محدودیت ﻫای ﺁن ﻓرﺁیندﻫا (یعنی تعیین این که کجا یک ﻓرﺁیند پایان می یابد و ﻓرﺁیند دیگر ﺁﻏاز می شود) و ﺟداسازی ﻓرﺁیند به زیرﻓرﺁیندﻫا و یا واریانت ﻫا (انواع دیگر) مناسـﺐ مـی کنـد. اﻟﮕﻮﻫا و ﻓازﻫا به دلیل انتقال از یک ﻓاز به ﻓاز دیگر، کمک می کنند ﺗا ﺗﺸﺨیص دادﻩ شود، کداﻡ ﻓرﺁیندﻫا (یا زیرﻓرﺁیندﻫا) طبق یک اﻟﮕﻮ وﺟﻮد داشـﺘه باشـند و کجا ﻓرﺁینـدﻫا (یـا زیرﻓرﺁینـدﻫا) پایـان یابنـد و ﻓرﺁیندﻫای دیگر ﺁﻏاز شوند.

زمانی که ساﺧﺘار ﻋﻤﻞ طراحی می شود، میﺗﻮان با استفاده از شباﻫت زیاد بین ﻓرﺁیندﻫای کسب و کار و اﻗداماﺕ کسب و کار، معماری ﻓرﺁیند کسب و کار را از ﺁن ساﺧﺘار ﻋﻤﻞ به دست ﺁورد. مفهوم اﺻلی سازماندهی در رویکردﻫای ﻋﻤﻞمحور، ﻋﻤﻞ و اﻗداﻡ است و رویکردﻫای مختلف، انواع مختلف اﻗداماﺕ را مشخص می کنند. با این وﺟﻮد ﺗﻤاﻡ رویکردﻫای ﻋﻤﻞمحور از این ایدﻩ استفاده می کنند که ﻫر ﻋﻤلی در طی ﭼند ﻓاز انجام می شود. با اینﺣاﻝ ﺗﻌداد و تعریف دقیق این ﻓازﻫا و مراﺣﻞ در ﻫـــر رویکرد ﻓرﻕ دارد. رویکردﻫای ﻋﻤل محور مختلف، انواع مختلف روابط بین اﻗـــداماﺕ را ﺗشـﺨیص می دهد. ﺗﻤامی این رویکردﻫای ﻋﻤﻞ محور که مطالعه شدﻩ است، دارای یک انحلال و ﺗﺠزیه، یک تریگر یـا ﻓﻌـاﻝسـازی و رابطه ی مرﺣله ای یا ﻓازی است. رابطه ﺗﺠزیه ای بین ﻋﻤﻞﻫا نشان می دهد که یک ﻋﻤﻞ میﺗﻮاند به ﭼند اﻗداﻡ و ﻋﻤﻞ ﺟزئی ﺗر ﺗﺠزیه شود. رابطه ﻓﻌاﻝسازی نشان می دهد که اﺗﻤاﻡ یک ﻋﻤﻞ باﻋﺚ ﺁﻏاز ﻓﻌاﻝسازی اﻗداﻡ یا ﻋﻤﻞ دیگر می شود. رابطه مرﺣله ای نشان می دهد که یک ﻓاز یا مرﺣله از ﻋﻤﻞ به پایـان رسـیدﻩ و ﻓاز بعدی شروﻉ می شود.

رویکردﻫای ﻋﻤﻞمحور در نحوه ارﺗباﻁ معماری ﻓرﺁیندﻫا بـا سـاﺧﺘار ﻋﻤـﻞ ﺗﻔـاوﺕ زیـادی دارنـد. اوﻻً رویکردﻫا با ﺗﻮﺟه به نحوه ی درﻙ مفهوم نقش ﻓرﺁیند کسب وکار باﻫم ﺗﻔاوﺕ دارند. اکثر رویکردﻫا بهﺟـــــای استفاده از ﻓرﺁیندﻫای کسب وکار از رویکرد ﻋﻤل محور استفاده می کنند. فقط در یکی از رویکردﻫا در مورد روابط بین ﻓرﺁیندﻫای کسب وکار و ﻋﻤﻞﻫا ﺻﺤبت شدﻩ است. با ﺻرف نظر از ﺟزﺋیاﺕ، این رویکرد، ﻋﻤل ﻫا را با ﻓرﺁیندﻫا برابر می داند، به طﻮری که میﺗﻮان از ﻋﻤل ﻫا برای شناسایی ﻓرﺁیندﻫا استفاده کرد. دوما رویکردﻫا با ﺗﻮﺟه به دامنه ساﺧﺘار ﻋﻤلی که طراحی شدﻩ است، باﻫم ﺗﻔاوﺕ دارند. وقتی معماری ﻓرﺁیند کسب و کار بر ساﺧﺘار همه ﻓرﺁیندﻫای کسب و کار در یک محدوده ﺧاﺹ ﺗﻤرکز می کند، دامنه ساﺧﺘار ﻋﻤـﻞ مـیﺗﻮانـد متفاوت باشـد. مطالعات موردی بـرای عملکردهای کسب وکار سطح باﻻ مثل ﻓرﺁیند ﺧرید یا ﻓرﺁیند ﮔردﺵ کار مثل اسـﺘﺨداﻡ نیـروی ﺟدیـد، انجام می شود.

ما در گروه مدیریت فرآیند پارس می توانیم ضمن بررسی فرآیندها و جریان کارهای شما، امکان ساخت فرآیند در پروسس میکر را در سازمان شما فراهم آوریم.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی تا به این لحظه در این صفحه ثبت نشده است

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
تماس فوری
تماس فوری