رویکرد مبتنی بر مدل مرجع در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

1402/3/2
رویکرد مبتنی بر مدل مرجع در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

در رویکردﻫای مبتنی بر مدﻝ مرجع، یک معماری ﻓرﺁیند کسب وکار موجود (مدﻝ مرجع) برای طراحی یک معماری ﻓرﺁیند کسب و کار ﺟدید مجدداً استفاده می شود. ممکن است ﺧﻮد مدﻝ مرجع بـــا استفاده از یکی از این رویکردﻫا ﺗﻮسعه یابد. درواقع در این مستند ﺛابت شدﻩ است که اکثر رویکردﻫای مبتنی بر مـدﻝ مرجع از نظر ﻋﻤلکردی سازمان یاﻓﺘه اند.

مزیت اﺻلی رویکردﻫای مبتنی بر مدﻝ مرجع این است که با شروﻉ کار از یک مدﻝ موجود، میﺗﻮان در زمان ﺻرﻓهﺟﻮیی کرد. ﻫﻤﭽنین مدﻝ مرجع مجموعه ای از بهترین کاربردﻫا را اراﺋه می کند و بنابراین میﺗﻮاند منجر به طراحیﻫای بهتر شود. ﺗﻌداد زیادی مدﻝ مرجع ﻓرﺁیند کسب وکار وﺟﻮد دارد.

Loos ،Fettke  و Zwicker یک بررسی منتشر کردند که 30 مورد از این مدﻝﻫای مرجع را پوشش می دهد.  با اینﺣاﻝ ﺗﻤرکز این مدﻝﻫای مرجع بر اراﺋه مجموعه ای از مدﻝ ﻫای ﻓرﺁیند کسب و کار است، نه معماری ﻓرﺁیند کسب و کار که ﺧﻮد مجموعه را سازمان می دهد. در اکثر موارد معماری ﻓرﺁیند کسب وکار محصول ﻓرعی مدﻝ مرجع است، اﮔر ﭼه ﮔاهی اوﻗاﺕ به طﻮر ﺟداﮔانه در نظر ﮔرﻓﺘه و منتشر می شود. در مفهوم مدﻝﻫای مرجع ﻓرﺁیند کسب و کار، از معماری ﻓرﺁیند کسب و کار معموﻻً با عنوان ﭼارﭼﻮﺏ ﻓرﺁیند کسب و کار یاد می شود و طبقه بندی می شود. ﺁن چه طبقه بندی ﻫا را متمایز می کند، مفاهیمی است که برای طبقه بندی استفاده می شود؛ روابط بین ﻋناﺻر در طبقه بندی و جزییات سطوح ﺟداسازی در مشخصاﺕ.

Loos ،Fettke و Zwicker دریاﻓﺘه اند که دو مفهوم پرکاربرد برای طبقه بندی ﻓرﺁیندﻫای کسب وکار در معماری ﻓرﺁیند کسب و کار، ﺗابع و عملکرد کسب و کار و بخش صنعت است. ﻋﻼوﻩ بر این، طبقه بندی می ﺗﻮاند مبتنی بر یک طبقه بندی از پیش تعیین شدﻩ انجام شود که بر اساﺱ اﺗﻔاﻕ نظر ﻫﻤﮕان است ﺗـا یک مفهوم واﺣد. ﭼارﭼﻮﺏ طبقه بندی ﻓرﺁیند APQC ﭼنین طبقه بندی را تعریف میکند. برﺟسـﺘه ﺗرین روابط بین ﻓرﺁیندﻫای کسب وکار در مدﻝﻫای مرجع، روابط ﺗﺠزیه و اﺻﻞ کلی (ﺗﻌﻤیم) است.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی تا به این لحظه در این صفحه ثبت نشده است

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
تماس فوری
تماس فوری