رویکرد شی گرا در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

1402/2/26
رویکرد شی گرا در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

معماری ﻓرﺁیند کسب و کار، به عنوان یک نمای کلی از مجموعه هایی از ﻓرﺁیندﻫای کسب و کار تعریف می شود که روابط متقابل ﺁنﻫا را نشان می دﻫد و ممکن است با دستوراﻟﻌﻤﻞﻫایی بـــرای تعیین روابط مختلف بین ﻓرﺁیندﻫای کسب و کار ﺗﻮسعه یابد. داشتن معماری ﻓرﺁیند کسب و کار مناسب، راهنمایی برای مدﻝ سازی ﻓرﺁیندﻫای کسب و کار را ﻓراﻫم می کند.

در این مقاله قصد بررسی و شرح رویکرد شی گرا را از میان رویکردهای معماری فرآیند کسب و کار داریم. همچنین برای آشنایی با رویکرد هدف محور و رویکرد عمل محور نیز می توانید به لینک مربوط به هر یک وارد شوید.

در رویکردﻫای شی ﮔرا در ابتدا یک مدﻝ شی کسب وکار طراحی می شود به عنوان مثال به ﺻﻮرﺕ نمودار کلاس UML. پس از ﺁن معماری ﻓرﺁیند کسب و کار با مطالعه شی ﻫای کسب و کار که در سازمان وﺟـﻮد دارند و ﻫﻤﭽنین این روابط متقابل بین ﺁنﻫا طراحی می شود. مفهوم اﺻلی سازندهی در رویکردﻫـای شی محور، شـی کسب وکار اسـت.

ما در گروه مدیریت فرآیند پارس می توانیم ضمن بررسی فرآیندها و جریان کارهای شما، امکان ساخت فرآیند در پروسس میکر را در سازمان شما فراهم آوریم.

۳ نوع شی کسب و کار در نظر ﮔرﻓﺘه شدﻩ است: اشیای دائمی، اشیای موردی و سـایر اشیا.

اشیای دائمی به اشیای کسب وکار اطﻼﻕ می شود که ﭼرﺧه ﻋﻤر نسبتاً طﻮﻻنی در سازمان دارنـــد، مثل مشتری در اکثر سازمانﻫا و شرکت ﻫا. با تعیین این که ﭼه اتفاقی بر سر این اشیا میﺁید و تعریف ﻓرﺁیندﻫایی برای پشتیبانی و ﺣﻤایت از این ﻋﻤﻞﻫا، میﺗﻮان ﻓرﺁیندﻫا را اشـــیای دائمی در نظر گرفت. به عنوان مثال یک مشتری ﺟدید میﺗﻮاند بیاید یا ﭼیزی بخرد ، بنابراین به یک ﻓرﺁیند برای ﺛبت ناﻡ مشتری و ﻓرﺁیند ﻓروﺵ نیاز است.

اشیای موردی به اشیایی اطﻼﻕ می شود که اﺟرای ﻓرﺁیند کسب وکـار را ﻫـدایت و راﻫنمـایی میکند و بنابراین مستقیماً ﻓرﺁیند کسب و کار را شناسایی می کند. سفارش یا درﺧﻮاست یک نمونه از شی موردی است. مدﻝ سازی شی به ﺧﻮدی ﺧﻮد دارای دستورالعمل و نظم و ترتیب است. بسیاری از ﺗﻜنیکﻫای مـدﻝ سازی شی که وﺟﻮد دارند، انواع مختلف روابط بین اشیای کسب و کار را مشخص می کنند. برخی از این روابط در زمینه طراحی معماری ﻓرﺁیند مورد ﺗﻮﺟه ﺧاﺹ ﻗرار دارند. از رابطه میان اشیای دائمی و اشیای موردی میﺗﻮان برای شناسایی یک ﮔروﻩ منطقی از ﻓرﺁینـدﻫا استفاده کرد. برای تعیین محدودیت یا ارﺗباﻁ ﻓرﺁیندﻫای کسب و کار میﺗﻮان از رابطه بین اوﺿاﻉ یک یا ﭼند شی کسب وکار استفاده کرد. به عنوان مثال ﺗﻐییر وﺿﻌیت یک شی از سفارش دادﻩ شـدﻩ بـه ﺣﻤـﻞشدﻩ می ﺗﻮاند برای تعیین ﺣد و ﺣدود و مرتبط کردن ﻓرﺁیندﻫای سفارش و ﺣﻤﻞ و نقل استفاده شود. از رابطه ﺗﺠزیه بین اشیا میﺗﻮان برای شناسایی رابطه بین ﻓرﺁینـدﻫای کسب وکـار استفاده کرد. به عنوان مثال، ﺗﺠزیه برنامه واﻡ مسکن به ﺟزﺋیاﺕ مشتری، ﺟزﺋیاﺕ واﻡ مسکن و اوراﻕ بهادار میﺗﻮاند به تشکیل زیرﻓرﺁیندﻫای مختلف در ﻓرﺁیند برنامه واﻡ مسکن منجر شود. در نهایت یک رابطه اﺻﻞ کلی را میﺗﻮان برای شناسایی ﮔروهی منطقی از ﻓرﺁیندﻫا استفاده کرد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی تا به این لحظه در این صفحه ثبت نشده است

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
تماس فوری
تماس فوری