رویکرد تابع گرا در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

1402/2/30
رویکرد تابع گرا در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

در این مقاله قصد بررسی و شرح رویکرد تابع گرا را از میان رویکردهای معماری فرآیند کسب و کار داریم. همچنین برای آشنایی با رویکرد هدف گرا، رویکرد عمل گرا و رویکرد شی گرا نیز می توانید به لینک مربوط به هر یک وارد شوید.

در رویکرد تابع گرا، سلسله مراﺗبی از ﺗﻮابع طراحی شدﻩ است که نشان دﻫندﻩ ﺗﺠزیه ﺗﻮابع کسب و کار به ﺗﻮابع کسب و کار ﺟزئی ﺗر و اطﻼﻋاﺕ بیش تر است. بنابراین مفهوم اﺻلی سازندهی در رویکرد تابع محور، ﺗابع کسب و کار است که به عنوان ﺗﻮانایی یک شرکت یا سازمان تعریف می شود، مثل ﺗﻮﻟید یا ﺗدارکاﺕ. دراین جا این رابطه ای که در نظر ﮔرﻓﺘه شدﻩ است، همیشه یک رابطه ﺗﺠزیه ای است. معماری ﻓرﺁیند کسب و کار میﺗﻮاند متقاعباً طبق سلسله مراﺗﺐ ﺗابع ساﺧﺘار یابد.

مزیت استفاده از ﺗﻮابع کسب و کار برای شناسایی ﻓرﺁینـدﻫا این اسـت کـه شناسایی و ﺛباﺕ ﺗﻮابع کسب و کار در مقایسه با ﻓرﺁیندﻫای کسب وکار نسبتا سادﻩ ﺗر است؛ ﭼﻮن ﺁن ﻫا به ﺟای این که بر این موضوع ﺗﻤرکز کنند که سازمان ﭼﮕﻮنه کارﻫا را انجام می دهد، بر ﺁن چه که سازمان انجام می دهد ﺗﻤرکز دارند. در نتیجه ﺗﻮابع کسب و کار بدون شک نقطه شروﻉ ﺧﻮبی برای طراحی معماری ﻓرﺁیند کسب وکار ایجاد می کند.

دوگانگی ﻓرﺁیندﻫا و ﺗﻮابع کسب و کار کاملاً شناﺧﺘه شدﻩ است و مکرراً در ﭼارﭼﻮﺏ ﻫای مدﻝ سازی ﻓرﺁیند کسب و کار مورد استفاده ﻗرار میﮔیرد. ﺗقریباً 2 روﺵ وﺟﻮد دارد که از طریق ﺁنﻫا میﺗﻮان سلسله مراﺗﺐ ﺗﻮابع را با معماری ﻓرﺁیند کسب وکار مرتبط دانست. اوﻻً سلسله مراﺗﺐ ﺗﻮابع میﺗﻮاند راﻩ اﺻلی سازندهی ﻓرﺁیندﻫای کسب وکار باشد. در این ﺣاﻟت، ﺗﻮابع به ﺗﻮابع جزئی ﺗری ﺗﺠزیه می شوند ﺗا زمـانی که سطح ﺗﺠزیه انتخاب شدﻩای ﺣاﺻﻞ ﮔردد که از ﺁن، ﺗﻮابع به ﻓرﺁیندﻫا ﺗﺠزیه شوند. در این ﺣاﻟت ﻓرﺁیندﻫای کسب و کار طبق ﺗﻮابعی که به ﺁنﻫا تعلق دارند، سازندهی می شوند. دوما ﺗﻮابــــع و ﻓرﺁینــــدﻫا میﺗﻮانند ﻫر دو از طریق روابط ﺗﺠزیه به ﺻﻮرﺕ ساﺧﺘارﻫای سلسله مراﺗبـی سازندهی شوند کـه باید به دﻗت تنظیم شوند.

ما در گروه مدیریت فرآیند پارس می توانیم ضمن بررسی فرآیندها و جریان کارهای شما، امکان ساخت فرآیند در پروسس میکر را در سازمان شما فراهم آوریم.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی تا به این لحظه در این صفحه ثبت نشده است

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
تماس فوری
تماس فوری